Στεγανολεκάνες

Κατασκευή Στεγανολεκάνης η Ολοκληρωμένου Αποστραγγιστικού Συστήματος για την αντιμετώπιση ανερχόμενου υδροφόρου ορίζοντα 

Στις περιπτώσεις που κατά την εκσκαφή μιας οικοδομής προκύπτει το πρόβλημα του ανερχόμενου υδροφόρου ορίζοντα, οι συνήθεις μέθοδοι για την αποφυγή της εισόδου των νερών στα υπόγεια του κτιρίου και την γενικότερη προστασία της υποδομής του κτιρίου είναι οι εξής : 

1η Μέθοδος: Κατασκευή στεγανολεκάνης με στεγανωτικές μεμβράνες PVC ή FPP και η τοποθέτηση όλης της θεμελίωσης και του υπογείου του κτιρίου εντός αυτής. Η στεγανωτική μεμβράνη η οποία ενθυλακώνει όλο το υπόγειο τμήμα του κτιρίου ανεβαίνει μέχρι το επίπεδο του ισογείου. 

2η Μέθοδος: Κατασκευή αποστραγγιστικού συστήματος κάτω από την θεμελίωση και περιμετρικά έξω από τα τοιχία, η διοχέτευση - συγκέντρωση των νερών σε φρεάτιο (η φρεάτια) και η μόνιμη άντληση τους με αντλία (η αντλίες). 

Η κατασκευή αποστραγγιστικού συστήματος συνίσταται στις εξής
2.1. Τοποθέτηση αποστραγγιστικών μεμβρανών εξωτερικά των τοιχίων που βρίσκονται σε επαφή με το χώμα και τοποθέτηση διάτρητων αποστραγγιστικών σωλήνων (πεπλατυσμένης διατομής εάν υπάρχει πρόβλημα στενότητας χώρου) στη βάση της θεμελίωσης (προς το χώμα) οι οποίοι οδεύουν σε φρεάτιο (η φρεάτια) συλλογής των νερών. 
2.2. Διάστρωση κάτω από την θεμελίωση χαλικόστρωσης πάχους 40-50 εκατοστών εντός της οποίας τοποθετούνται διάτρητοι αποστραγγιστικοί σωλήνες οι οποίοι οδηγούνται στο φρεάτιο (η φρεάτια) συλλογής των νερών και η τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης πάνω από το μπετόν καθαριότητας και κάτω από το σκυρόδεμα της κοιτόστρωσης. 

3η Μέθοδος: Συνδυασμός και των δύο ανωτέρω τρόπων προκείμενου να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα (σε περίπτωση αστοχίας της στεγανωτικής μεμβράνης εξαιτίας διαφόρων λόγων, να λειτουργήσει το σύστημα αποστράγγισης). 

Ανεξαρτήτως του ποιά από τις ανωτέρω μεθόδους θα επιλεγεί και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί βάσει των εκάστοτε συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων (ζήτημα για το οποίο αποφασίζει ο μελετητής και ο επιβλέπων μηχανικός), γίνεται κατασκευή στεγανού σκυροδέματος στον πυθμένα και στα τοιχία, με την προσθήκη στεγανωτικών μάζας, εξυγίανση του σκυροδέματος (στοκάρισμα με στεγανοποιητικά επισκευαστικά κονιάματα των ατελειών της σκυροδέματος, οπών από τρυπόξυλα κλπ) και στεγανοποίηση του με επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοειδή κατά προτίμηση του τύπου εμποτισμού και δημιουργίας κρυστάλλων στο σκυρόδεμα (τύπου PENETRON ή HYGROSMART SILEX ή CERESIT CR90).