Συνήθη προβλήματα υγρασιών στα κτίρια

Συνήθη προβλήματα υγρασιών στα κτίρια

Η διάγνωση και ο ακριβής εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος της υγρασίας σε ένα κτίριο δεν είναι πάντοτε εύκολο έργο. Πολύ περισσότερο  η αντιμετώπιση του εάν δεν έχουν γίνει οι ενδεικνυόμενες εργασίες από την αρχική φάση της κατασκευής. Η αντιμετώπιση των  συμπτωμάτων δεν αποτελεί λύση, διότι εάν δεν εξαλειφθούν τα αίτια, το πρόβλημα θα επανέλθει και τυχόν λαθεμένη αρχική αντιμετώπιση του συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος η και αδυναμία τελικής επίλυσης του. Οι άνθρωποι της ECO ΤΕΧΝΙΚΗ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων υγρασιών.   

Κατωτέρω δίνονται ενδεικτικά οι συνηθέστερες  αιτίες εισόδου υγρασιών στα κτίρια:

Α . Προβλήματα υγρασιών στα υπόγεια
- Κακή η και έλλειψη στεγάνωσης των υπόγειων εξωτερικών τοιχίων (υγρομόνωση τοιχίων, σφράγιση φουρκετών, σφράγιση οπών από τρυπόξυλα, σφράγιση αρμών εργασίας σκυροδέτησης τοιχίων η αρμών τοιχίων- δαπέδου).
- Ελλειψη προστασίας της υγρομόνωσης για αποφυγή τραυματισμού κατά την επιχωμάτωση (τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης).
- Έλλειψη αποστράγγισης εξωτερικά των τοιχίων η κάτω από το μπετόν του δαπέδου (τοποθέτηση αποστραγγιστικών μεμβρανών, τοποθέτηση αποστραγγιστικών σωλήνων σε συνδυασμό με κατασκευή φρεατίων συλλογής των νερών και τοποθέτηση αντλιών για την άντληση αυτών).
- Ανερχόμενες υγρασίες στους τοίχους των υπογείων από  τριχοειδή λόγω έλλειψης στεγάνωσης κάτω από το δάπεδο του υπογείου η μη κατασκευής φράγματος υγρασίας στη βάση του τοίχου.
- Διαρροές από σωληνώσεις ύδρευσης η θέρμανσης και σωλήνες αποχετεύσεις.

Β. Προβλήματα υγρασιών στα δώματα και μπαλκόνια
- Κακή εφαρμογή του οποιουδήποτε τύπου στεγανοποίησης εφαρμόστηκε.
- Ελλειψη σωστών ρήσεων με αποτέλεσμα το λίμνασμα νερών που μακροπρόθεσμα καταστρέφουν την υγρομόνωση.
- Έλλειψη σφράγισης ή κακή σφράγιση στα σημεία που τελειώνει η στεγανωτική στρώση στις υδρορροές.
- Κακή σφράγιση στις βάσεις καμινάδων, σωλήνων κεραιών, ηλιακών συλλεκτών, κάγκελων κλπ.
- Ρωγμές η αποσάθρωση των σοβάδων στα περιμετρικά στηθαία τα οποία επιτρέπουν την διέλευση των νερών πίσω και κάτω από την υγρομόνωση.
- Κακή σφράγιση και έλλειψη τοποθέτησης καλύμματος προστασίας των αρμών διαστολής η άλλων αρμών μεταξύ διαφορετικών δομικών υλικών.
- Έλλειψη σφράγισης κάτω από τις μαρμαροποδιές σε μπαλκονόπορτες.
- Διαρροή από σωληνώσεις ύδρευσης, ηλιακών, αποχετεύσεων που έχουν εγκιβωτιστεί κάτω από την υγρομόνωση.

Γ. Προβλήματα υγρασιών στους τοίχους των προσόψεων
- Κακή κατασκευή επιχρισμάτων.
- Ελλειψη προσθήκης στεγανωτικών και βελτιωτικών ρητινών στη μάζα των επιχρισμάτων.
- Δημιουργία ρηγματώσεων στα επιχρίσματα από κακή αναλογία αδρανών και έλλειψη τοποθέτησης υαλοπλεγμάτων.
- Κακή εφαρμογή βαφής των τοίχων (εγκλωβισμός υγρασιών, έλλειψη ασταρώματος, υπερβολική αραίωση χρωμάτων για οικονομία κλπ).
- Έλλειψη η κακή σφράγιση διαφόρων αρμών μεταξύ διαφορετικών δομικών στοιχείων.
- Έλλειψη η κακή σφράγιση των αρμών περιμετρικά των κουφωμάτων.
- Διαρροές από τους σωλήνες των όμβριων  και μη ομαλή απόληξη αυτών με αποτέλεσμα αναπήδηση των νερών και την διάβρωση των τοίχων.